Gratis fragt på alle ordre!

Kirsten-Marie Hedeland “Kunst for Tiden"

“Magien begynder her”


Lo Maalue´s billedunivers er som et land fyldt med eventyr og mystik. Et sted hvor du med troens kraft, tillid og en lille smule tryllestøv kan lære det vigtige i at være tro mod dig selv. Det gælder blot om ikke at vende ryggen mod den, man i virkeligheden er. Nøglen til løsningerne ligger i ens eget indre. I det fortryllede land skabes et univers af fiktive fragmenter og man kan føle, at man befinder sig på første side i en tyk eventyrbog, hvor en kraftig usynlig line er fastgjort til virkelighedens verden. Fortællingerne i Lo Maalue´s malerier er langt fra tilfældige og opdigtede. Hun finder sin egen virkelighed lige midt i det eventyr hun maler. I værkerne møder man mange forskellige sider af hvad en virkelighed er og hvad et menneske kan bestå af. Og man lærer hvor vigtigt det er at kigge indad og møde sig selv i erkendelsens lys. Finde og opdage ens egen styrke og svaghed, men også møde den hos andre. I Lo Maalue´s univers møder vi den smukkeste inderlighed, den dybeste skrøbelighed og den klippefaste tro og kraft, som krydret med stædighed og mod får tingene til at ske. Hendes hovedmotiv illustreres som en Klokkeblomst figur med et hoved i overstørrelse, store længselsfulde øjne, fine alfe ører og med en overdreven timeglas-form, hvor de små kjoler hænger smilende heldigt. Klokkeblomst efterlader små mængder af englestøv efter sig, når hun bevæger sig og har magi, som virker gennem tankens kraft. Hun er meget sensuelt udtrykt med et strejf af fjern melankoli og skrøbeligheden er gennemtrængende, men man skal ikke lade sig fortabe i medlidenhed, for hun indeholder en stor vilje og kraft. Der er meget symbolik i Lo Maalue´s malerier. Det er som om hun indlægger skjulte små remindere til sig selv om ikke at gå ad ensomhedens mørke vej, men i stedet finde den lysende blomstersti, der viser vejen til klarsynethed, hvor man husker, at ting sker når ting skal ske – hverken før eller efter. Lo Maalue har et yderst perfektionistisk øje for detaljer. Jo flere små detaljer hun kan tilføje, jo bedre. Hun elsker at bruge den lillebitte pensel og lave de små forfinede overraskelser, de surrealistiske elementer og visuelle stærke effekter. Der er en enorm dybde, som skabes ved de transparente lag, hvilket gør at man nærmest kan se igennem hele billedet. Hendes måde at perspektivere og sammensætte på, er uovertruffen. Ved hjælp af lækre, skarpe og klare farver skaber hun højenergiske billeder hvor opmærksomheden skærpes. Der er en spændende komposition og et stort rum til fordybelse, hvilket gør at værkerne er interessante at betragte og gå på opdagelse i. Drama og dybe begivenheder ligger gemt i den magiske legeplads, hvor livet kan udleves og hændelser bearbejdes. Rummet, hvor tingene sættes i perspektiv og mod og viljestyrke danser med hinanden. Smerte og frustration kommer ud og bliver vendt til noget konstruktivt så glæde og tryghed igen kan finde vej. I det dynamiske og magifyldte billedunivers bliver det nemmere at være til og ønsker og drømme kan blive opfyldt, fordi de fastholdes og visualiseres. Livet bliver på en måde lidt nemmere når det indsættes i en anden sammenhæng og fortolkes – så det får lov til at svæve ud og blive frit – befriet fra tanker og indre kaos. Det er tilværelsens begivenheder, der opleves på godt og ondt, som hentes ind og fortolkes på en ganske særegen og fantasifuld måde. Stemningen i Lo Maalue´s værker er romantisk og pågående nærværende. Hun bevæger sig i en magisk realisme med en sådan overbevisning, at man fortrylles og spindes ind i den fantastiske fortælling som livet er. ©Af Kirsten-Marie Hedeland, Kunstanmelder ved Kunstavisen og Tv programvært på Kultur-Kanalen, oktober 2013

“The magic starts here”

Lo Maalue´s universe of pictures is like a land filled with fairy tales and mystery. A place where you can learn the most important things about being true to yourself through strength, trust and a little bit of magical dust. The important thing is simply to not turn your back on the person you really are.
The key to the solutions are in your inner self. In this magic land a universe of fictive fragments is created and you can feel that you are on the first page of a thick book of fairytales, where a strong invisible line is fastened to real life. The stories in Lo Maalue’s paintings are far away from being random and made up. She finds her own reality in the middle of the fairytale she paints. In her work you meet a lot of different versions of what a reality is and what a human being can be made of. You learn how important it is to look inwards and discover yourself in the light of acknowledgement; to find and discover your own strengths and weaknesses but also to face it with others. In Lo Maalue´s universe we meet the most beautiful inwardness, the most deep vulnerability and the rock-solid faith and power, that combined with stubbornness and courage make things happen. Her chief motive is illustrated as a Tinkerbell figure with an oversized head, big longing eyes, pretty elf ears and with an exaggerated timeglass-shape, and where the small dresses are hanging neatly. Tinkerbell leaves small amounts of angel dust behind when she moves and she has magic that works through the power of her mind and thoughts. She is expressed in a very sensual way with a gleam of distant melancholy and the vulnerability is shown. Despite that you shouldn’t let yourself get lost in pity because she also contains a great amount of will and power.

Lo Maalue’s paintings have lots of symbolism. It feels like she puts in small hidden reminders to herself, so she won’t go down the dark road of loneliness but instead find the lightened path with flowers that leads the way towards clear-sightedness where you are reminded, that things will happen when they are supposed to - not before and not after.
Lo Maalue has a very perfectionistic sense for details. The more small details she can add, the better. She loves using the tiny brush to make the small delicate surprises, the surreal elements and the visually strong effects. There is an enormous depth created by transparent layers, which means that you can almost see through the entire picture. Her way of putting things together and into a perspective is unsurpassed. With help from delicious, sharp and clear colours, she creates pictures with a high amount of energy where the attention is tightened.

There is an exciting composition and a big space for absorption which makes the pieces interesting to look at and explore. Drama and deep occasions are hidden in the magic playground where life can be lived and events can be processed. The space where things can be put into perspective and courage and willpower are dancing with each other. Pain and frustration comes out and is turned into something constructive so joy and safety can find its way once again. In the dynamic and magic universe of paintings it becomes easier to exist, and wishes and dreams can come true because they are maintained and visualized.
In a way life becomes a little bit easier when it is put into a different perspective and is interpreted - it is possible to float and become free - released from thoughts and inner chaos. It is the events of the existence that can be experienced for better or worse. These events are collected and interpreted in a very characteristic and imaginative way.
The atmosphere in Lo Maalue’s work is romantic and very attentive. She moves around in a magical realism with so much conviction that you are enchanted and twirled into the amazing story that life is.
By Kirsten-Marie Hedeland, host of “Kunst for Tiden” (The art of time) and writer at Kunstavisen, october 2013

Gratis Levering
Kvalitetskunstnerværk
Spar 10%